Rezultati

Projekt financira:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020 ( ESKRP) – 80%
Proračun Republike Slovenije – 20%

Obdobje trajanja projekta:

24 mesecev: november 2019 – november 2021
Vrednost projekta: 75.000 €

Pričakovani rezultati:

 • Pričakujemo vzpostavitev sodelovanje med kmetijami in socialnim podjetjem in hkrati izobražujemo tako člane kmetije, kot zaposlene iz ranljivih skupin na trgu dela.
 • Ustvariti želimo trdno verigo, ki bo ostala in se večala tudi po preteku razpisnega obdobja. Stremeti moramo k razvoju in boljši ekonomičnosti naših kmetij, da bodo videle smisel in prihodnost njihove soudeležbe v projektu.
 • Udejanili bomo vpliv socialnega podjetništva in izkoristiti njegove največje prednosti, saj socialna podjetja rešujejo težave neke družbene skup­nosti, izhajajo iz nje in rastejo skupaj z ljudmi od samega začetka.
 • Tekom projekta bomo zainteresirane lahko izobrazili, jih usposobili in bi z razširitvijo dejavnosti in novimi potmi dobili možnost za zaposlitev v okviru naših podjetij, kmetij ali kje drugje.

Končni rezultat projekta tako ne bi bil le razvoj delovnega mesta na kmetijah, ampak v povezavi z vsemi partnerji vzpostavitev sistema delovanja, po katerem bi nastala nova delovna mesta tudi za ranljive skupine, ki bi jih bile sposobne opravljati ter produkte, povezane s kmetijami, ki bi jih le-ti znali proizvesti.

 

Realizirani rezultati:

 1.  Večja usposobljenost članov kmetij
 2.  Vključenost ranljivih družbenih skupin
 3.  Individualno družabništvo
 4.  Medgeneracijsko sodelovanje
 5.  Zaposlitve
 6.  Predlagane rešitve
 7.  Problemi in posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso
 8.  Sklepi in priporočila
 9.  Analiza izvedljivosti prenosa rezultatov projekta v prakso