Predstavitev

Smo družinski člani, smo hčere, smo vnukinje, smo mame in očetje, smo babice, smo tudi prababice in vsak se je na neki točki življenja znašel v težkem položaju. Kot družina smo stopili skupaj, vendar smo morali za izboljšanja položaja in višjo kakovost to urediti tudi formalno.

Ustanovili smo zadrugo in na ta način rešujemo svoje probleme, hkrati pa bomo na osnovi naših izkušenj pripomogli k reševanju problemov v širši skupnosti.

Zadruga deluje po merilih socialnega podjetništva kot neprofitna in nepridobitna organizacija in socialno usmerjena krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi, rešuje socialne, gospodarske, okoljske in druge probleme, zagotavlja ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.

Poslanstvo zadruge je ustvarjanje vključujoče družbe ter spodbujanje družbene odgovornosti z uvajanjem trajnostnih modelov sodelovanja, sledljivosti in preglednosti poslovnih procesov in ob tem prilagoditev delovnih mest za zaposlovanje posameznikov iz ranljivih skupin in spreminjanje nakupnih navad v smeri manjše potrošnje.

Pri svojem delu zadruga deluje po načelu RRR:

  • REDUCE – ZMANJŠATI
  • REUSE –PONOVNO UPORABITI
  • RECYCLE – RECIKLIRATI