Varstvo okolja

Varstvo okolja v svojem bistvu pomeni spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. To lahko storimo s preprečevanjem in zmanjšanjem obremenjevanja okolja, ohranjanjem in izboljševanjem kakovosti okolja, trajnostno rabo naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Varovanje okolja se nanaša na vsa področja človekovega delovanja, ki tako ali drugače, obremenjujejo in dolgoročno uničujejo življenjski prostor. Trajnostni razvoj na področju varstva okolja vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih krožnega gospodarstva, preprečevanje odpadkov, trajnostne potrošnje in proizvodnje, snovne učinkovitosti, vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

3R – zmanjšano nastajanje odpadkov (reduce), ponovna uporaba (reuse) in recikliranje (recycle) so na vrhu hierarhije ravnanja z odpadki in v konceptu preprečevanja nastajanja odpadkov omogočajo pozitivne socialne, okoljske in ekonomske učinke.