Pravilnik o izvajanju osebne asistence

Pravice in obveznosti uporabnika

 • Človekove pravice in svoboščine uporabnika pri izvajanju storitev asistence ne smejo biti okrnjene.
 • Uporabnik ima pravico do individualne obravnave ob upoštevanju načela enakosti.
 • Uporabnik ima pravico do pomoči ne glede na biološke, osebnostne, statusne, etične, verske, ideološke ali politične razlike ali druge okoliščine.
 • Izvajanje strokovnega dela za uporabnika se mora izvajati na način, da se zagotovi najvišja kakovost oziroma korist.
 • Upošteva se pravica uporabnika do lastne odločitve, ko odloča o neposredni pomoči, o življenjskem vsakdanu in o svoji prihodnosti.
 • Uporabnik mora biti predhodno seznanjen z načinom asistence, ukrepi in delom, ki ga bo izvajal osebni asistent in seznanjen z načrtovanimi ukrepi in posledicami.
 • Uporabnik ima pravico do ustreznih informacij v zvezi z nudeno asistenco, možnostmi in morebitnimi omejitvami.
 • Uporabnik ima pravico do aktivnega sodelovanja pri sestavi izvedbenega načrta osebne asistence in do sodelovanja pri sestavi dogovora in izbiri osebnega asistenta.
 • Uporabnik ima pravico, da posreduje predloge, ki lahko pripomorejo k zboljšanju prakse izvajanja osebne asistence.
 • Uporabnik ima pravico do izbire storitve.
 • Uporabnik ima pravico do ugovora in drugih pravnih sredstev.
 • Uporabnik ima pravico do varovanja osebnih podatkov, lastne integritete ter pravico do zasebnosti, ter varovanja identitete.
 • Uporabnik ima pravico do zamenjave izvajalca in/ali osebnega asistenta.
 • Uporabnik je dolžan izvajalcu posredovati celotne in resnične podatke, ki so potrebni za pripravo izvedbenega načrta, sklenitev dogovora in predvsem uspešno izvajanje osebne asistence.
 • Uporabnik je dolžan sodelovati pri izbiri in uvajanju osebnega asistenta.
 • Uporabnik je dolžan sodelovati pri sestavi izvedbenega načrta in dogovora o izvajanju osebne asistence.
 • Uporabnik je dolžan sprejemati in upoštevati pravice in obveznosti osebnih asistentov ter spoštovati njihovo dostojanstvo in zasebnost.
 • Uporabnik je dolžan sprejemati in upoštevati pravice in obveznosti izvajalca osebne asistence in upoštevati njegova navodila.
 • Uporabnik je dolžan pravočasno obvestiti izvajalca, če osebnega asistenta ne potrebuje v dogovorjenem obsegu (v primeru odsotnosti ali drugih podobnih primerih) vsaj tri delovne dni pred nastopom spremembe.
 • Uporabnik je dolžan izvajalca takoj obvestiti o vseh okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvajanje osebne asistence (tako na primer konflikti z osebnimi asistenti, nenadna odsotnost uporabnika ali osebnega asistenta in podobno…) in o spremembah podatkov, ki vplivajo na izvajanje osebne asistence.
 • Uporabnik je dolžan osebnemu asistentu zagotavljati varno in zdravo delovno okolje, tam, kjer se izvajajo storitve osebne asistence.
 • Uporabnik je dolžan zagotavljati potreben delovni in zaščitni material ter druga delovna sredstva, ki jih osebni asistent potrebuje za varno in nemoteno izvajanje osebnega dela (npr. higienske in zaščitne rokavice, tehnične pripomočke za invalide, ustrezne gospodinjske pripomočke in podobno).
 • Uporabnik je dolžan ravnati odgovorno in skrbeti za svojo varnost in zdravje (na primer, redno jemanje zdravil, redni obiski pri zdravniku in podobno).
 • Uporabnik lahko pokliče izvajalca asistence na njegov osebni telefon izven delovnega časa samo v nujnih primerih (na primer, da mu sporoči morebitno odsotnost ali spremembo prihodna na delo).
 • Uporabnik mora izvajalcu posredovati povratne informacije o izvajanju osebne asistence in delu osebnega asistenta in dopustiti preverjanje izvajanja osebne asistence. Uporabnik se je dolžan udeležiti izobraževanja ali usposabljanja za uporabnike osebne asistence, na katerega ga napoti izvajalec.
 • Uporabnik mora voditi ažurno in sprotno evidenco in izvajalcu mesečno pisno poročati o izvajanju osebne asistence najkasneje do tretjega dne v mesecu za pretekli mesec. Mesečno poročilo podpišeta uporabnik in osebni asistent.
 • Uporabnik ne sme podarjati daril ali denarja osebnim asistentom in/ali izvajalcu osebne asistence. Prav tako ne sme kupovati ali posojati denarja in drugih predmetov.

V primeru, da ima uporabnik osebne asistence zakonitega zastopnika, se pravice in dolžnosti uporabnika nanašajo tudi nanj.

Pravice in obveznosti izvajalca

 • Izvajalec osebne asistence se je dolžan pri izvajanju storitev ravnati po načelih etičnosti in občega dobrega, z namenom, da uporabnike in sebe zavaruje pred neustrezno uporabo strokovnega dela. Izvajalec je dolžan svoje delo razmejiti od osebnih in institucionalnih vplivov in interesov, ki bi utegnili ovirati njegovo strokovno presojo.
 • Izvajalec mora pri svojem delu spoštovati človekove pravice in svoboščine, ki so določene z Ustavo in zakoni Republike Slovenije, ter vse mednarodne dokumente s področja človekovih pravic, ki jih je sprejela ali ratificirala Republika Slovenija.
 • Izvajalec mora pri svojem delu spoštovati in sprejemati različnost uporabnikov, ter upoštevati, da ima uporabnik pravico do pomoči ne glede na biološke, osebnostne, statusne, etične, verske, ideološke ali politične razlike ali druge okoliščine.
 • Izvajalec mora pri svojem strokovnem delu, ki ga nudi uporabniku, upoštevati njegove individualne potrebe in življenjske situacije in osebe polno pravno upoštevati takšne kot so.
 • Izvajalec je dolžan strokovno izvajati svoje strokovno delo na način, da zagotovi najvišjo kakovost oziroma korist uporabnika.
 • Izvajalec je dolžan uporabnika predhodno seznaniti z načinom asistence, ukrepi in delom, ki ga bo izvajal, skladno z izvedbenim načrtom in dogovorom, pri čemer je dolžan upoštevati odločitev posameznega uporabnika, da odloča o neposredni pomoči, o življenjskem vsakdanu in o svoji prihodnosti.
 • Izvajalec je dolžan nuditi uporabniku ob začetku dela in v kasnejših fazah na razpolago ustrezne informacije za izbiro pomoči, prav tako je dolžan uporabnika seznaniti z možnostmi in omejitvami pričakovane pomoči.
 • Izvajalec je dolžan pomagati uporabniku tudi v primerih, ko je uporabniku potrebno nuditi pomoč s strani več osebnih asistentov.
 • Izvajalec je dolžan spoštovati človekovo individualnost, potrebe in dostojanstvo, zasebnost uporabnika, njegov jezik, kulturo in vrednote, ter si prizadevati uporabljati uporabniku razumljiv jezik in komunikacijo.
 • Izvajalec je dolžan pri svojem delu varovati vse osebne podatke kot poklicno skrivnost, v posvetih s sodelavci na strokovnih timih ali drugih strokovnih stikih ter v odnosih z javnostjo, pa mora o uporabniku govoriti dostojno in s čim večjo mero varovati človekovo potrebo po zasebnosti ter varovati identiteto posameznika.
 • Izvajalec je pri svojem delu dolžan skrbeti, da se uporabnika ustrezno obravnava, ter paziti, da se ga ne razgali, ter ravnati tako, da se prepreči morebitna zloraba tako osebno kot tudi v javnosti.
 • Izvajalec je dolžan varovati spolno, psihofizično in duhovno integriteto uporabnika in skrbeti za preprečevanje zlorabe uporabnika s strani osebja, drugih uporabnikov in ljudi iz neposrednega domačega ali lokalnega okolja.
 • Izvajalec je dolžan spoštovati uporabnike in nuditi storitve v skladu z njihovimi željami, da bi ostali samostojni v domačem življenjskem okolju, pri čemer je dolžan nuditi vso pomoč, spremljanje na domu, ter podpiranje socialne mreže in medsebojne pomoči.
 • Izvajalec je dolžan svojim osebnim asistentom zagotavljati plačilo za delo in druge pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja ali drugega pogodbenega dela.
 • Izvajalec je dolžan organizirati izobraževanja ali usposabljanja za uporabnike, njihove zakonite zastopnike in osebne asistente.
 • Izvajalec je dolžan voditi evidenco o izvajanju osebne asistence in poročati koordinatorju invalidskega varstva o izvajanju osebne asistence.
 • Izvajalec ima pravico do odstopa od izvajanja izvedbenega načrta, v kolikor uporabnik glede asistence postavlja zahteve, ki jih izvajalec ne more izpolniti, ali če v odnosu do asistenta ne ravna v skladu z izvedbenim načrtom ali krši delovno ali kazensko zakonodajo.

V takem primeru je izvajalec osebne asistence skupaj z uporabnikom ter koordinatorjem dolžan poiskati drugega izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti izvajanje osebne asistence pri uporabniku, dokler se ne zagotovi njeno izvajanje z drugim izvajalcem.

Izvajalec ne sme sprejemati daril ali denarja od uporabnikov. Enako velja v primeru, če ima uporabnik osebne asistence zakonitega zastopnika.